สถาบันแม่ชีไทย

เปิดประตู "มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย" สถาบันแม่ชีผลิตสตรีวิถีพุทธสู่สังคม

“อกหัก หลักลอย คอยงาน สังขารโทรม” ใครที่เคยให้คำจำกัดความของ “แม่ชี” ผู้หญิงในพุทธศาสนาที่โกนผม โกนคิ้ว นุ่งขาวห่มขาว รักษาศีล 8 และ “อุบาสิกา” ผู้หญิงที่รักษาศีล 5 อย่างเคร่งครัด แต่ยังไม่โกนผม โกนคิ้ว คงต้องคิดกันใหม่ หากได้มาเห็นแม่ชี และ อุบาสิกา ที่เป็นนักศึกษาของ “มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์” (มปถ.) หรือ “วิทยาลัยแม่ชี” หนึ่งในส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) เพราะภาพเหล่านักศึกษาสตรีผู้ทรงศีลของที่นี่แต่ละคนดูสดใส เรียบร้อย น่ารักสมวัย มีความเลื่อมใส ศรัทธาในธรรมะ และมุ่งมั่นที่จะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือพระสงฆ์เผยแผ่พระพุทธศาสนา