กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2552

ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 15/2552 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า พระพรหมมุนี แม่กอง ธรรมสนามหลวง ได้มีลิขิต ที่ กธ. 59/2552 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2552 แจ้งว่า ได้กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวงพร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ดังนี้

  • นักธรรมชั้นตรี  กำหนดสอบวันที่ 28 - 29 - 30 กันยายน - 1  ตุลาคม 2552  ตรงกับวันจันทร์ - อังคาร - พุธ - พฤหัสบดี  ขึ้น  9 - 10 - 11 - 12 ค่ำ เดือน 11 รวมสอบ 4 วัน ๆ ละ 1 วิชา เริ่มสอบเวลา 13.00 น. ทั้ง 4 วัน ให้เวลาวิชาละ 3 ชั่วโมง
  • นักธรรมชั้นโท - เอก กำหนดสอบวันที่ 4 - 5 - 6 - 7 พฤศจิกายน 2552  ตรงกับวันพุธ - พฤหัสบดี - ศุกร์ - เสาร์  แรม  2 - 3 - 4 - 5 ค่ำ เดือน 12 รวมสอบ 4 วัน ๆ ละ 1 วิชา เริ่มสอบเวลา 13.00 น. ทั้ง 4 วัน ให้เวลาวิชา  ละ 3 ชั่วโมง
  • ธรรมศึกษาทุกชั้น  กำหนดสอบวันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2552  ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 12 สอบ 1 วัน เช้าสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม เริ่มสอบเวลา 08.30 น. ให้เวลา 3 ชั่วโมง บ่ายสอบวิชาธรรม วิชาพุทธ และวิชาวินัย ให้เวลาวิชาละ 50 นาที  เริ่มสอบเวลา 13.00 น. ใช้ข้อสอบแบบปรนัยหรือแบบเลือกตอบ

อนึ่ง  ปัญหาสอบธรรม นักธรรมทุกชั้นคงสอบแบบอัตนัยทุกวิชาเหมือนปี  ที่ผ่านมา ส่วนธรรมศึกษาทุกชั้นยังคงสอบแบบปรนัยทุกวิชา ยกเว้นวิชาเรียงความ  แก้กระทู้ธรรม คงสอบแบบอัตนัยอย่างเดิม  และมีบัญชาให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรด พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบถวาย  ในที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบ พร้อมทั้งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการ ดังนี้

1. แจ้งเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค และรองเจ้าคณะภาค เพื่อทราบ  2. แจ้งเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อทราบ และเพื่อแจ้งวัดในเขตปกครองทราบ  3. แจ้งสำนักเรียนทุกสำนักเรียนทราบ  4. ให้ดำเนินการได้ทันที  โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

ที่มา: 

พศ.

ความคิดเห็น

อะไรค่ะ ง่ายจะตาย ยากตรงไหน-.-
แค่คุณตั่งใจคุณก็ทำได้

ยาก มาก ๆ เลย ค่ะ !!!

คิดว่าครวบอกผลสอบทุกชันโดยฝ่านโรงเรียนนั้นโดยบอกให้วัดรู้ผลสอบกอนจึงนำผลสอบมาบอกให้ที่โรงเรียนรู้ข่าว
แล้วมาบอกให้นักเรียนรู้

กำหนดสอบนักธรรมพระภิกษุสามเณร เป็นโอกาสที่ชาวพุทธ ถือโอกาสทำบุญถวายภัตตาหารเพลแก่พระพภิกษุสามเณรกลุ่มนักศึกษาธรรมสอบประจำปี สมควรให้สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานวัฒนธรรมทุกจังหวัด ประกาศให่ชาวพุทธทราบทั่วไป และเชิญชวนถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณร แจ้งสถานที่วัดใดบ้าง วันเดือนปีใด เวลาใด นอกจากถวายภัตตาหารเพล ยังมีถวายน้ำปานะด้วย คือ บำรุงกำลังพระศาสนาครับ
ที่อำเภอพร้าว เชียงใหม่ จัดผ้าป่ากองทุนพระปริยัติธรรม ถวายทุก ๆ ปี

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • Allowed HTML tags: <p><a><u><i><b> <em><strike><img> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><blockquote><div>
  • *การขึ้นบรรทัดใหม่ : ถ้าข้อความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด กด Enter หนึ่งครั้ง, ถ้ายาวเกิน 1 บรรทัด กด Enter สองครั้ง เพื่อให้มีช่องว่างระหว่างย่อหน้า ให้อ่านง่ายขึ้น - มีวรรคตอน อย่าเขียนติดกันเป็นพืด* :(

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ารูปแบบอินพุต

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.