มจร. ประชุมโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๕ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศาสตราจารย์, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการอำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ได้นัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการและคณะกรรมการดำเนินงานครั้งแรก  เพื่อกำหนดนโยบายและวางแผนงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กำหนดคุณสมบัติ และวิธีการคัดเลือกครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กำหนดวิธีการฝึกอบรมตามหลักสูตรโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้เป็นแนวทางเดียวกัน  ติดตามประเมินผล และวิจัยโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อจัดพระสงฆ์ที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งในด้านพระปริยัติและปฏิบัติ เข้าไปมีส่วนร่วมนการอบรมสั่งสอนให้นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ และเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยใช้เงินงบประมาณอุดหนุนจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ระยะแรกปี ๒๕๔๖ มีพระสอนศีลธรรมในโครงการจำนวน ๘๐๐ รูป ปี ๒๕๔๘ จำนวน ๔,๐๐๐ รูป  ปี ๒๕๔๙ จำนวน ๖,๐๐๐ รูป ปี ๒๕๕๐ จำนวน ๑๐,๐๐๐ รูป และปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จำนวน ๒๐,๐๐๐ รูป

และเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติโอนงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไปตั้งไว้ที่กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ โดยสำนักงบประมาณพิจารณาว่า การสอนศีลธรรมให้กันนักเรียนในโรงเรียน ควรเป็นภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ทั้งในด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอยู่ในกำกับดูแล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทำหน้าที่ให้การสนับสนุนและอบรมให้กับครูที่จะสอนศีลธรรมในสถานศึกษา จึงได้โอนภารกิจพร้อมงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจากกรมการศาสนาไปตั้งที่กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศาสตราจารย์, อธิการบดี มจร. เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีมติเห็นชอบให้ครูพระสอนศีลธรรมที่สอนไปก่อนแล้วสอนศีลธรรมในโรงเรียนต่อไป จนกว่าจะมีการประเมินผลการสอนศีลธรรมในครั้งต่อไป และจะนัดประชุมโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ นี้อีกครั้ง

ที่มา: 

ม.มหาจุฬาฯ

ความคิดเห็น

ก็เป็นเรื่องที่พระสงฆ์ ควรเข้าใจ ว่าการสอนปรียบเสมือนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในตัว
อาจจะน้อย แต่ก็ดีกว่าไม่ได้รับค่าตอบแทนอะไรเลย
นึกว่าเป็นการสงเคราะห์พระพุทธศาสนาไปในตัวก็แล้วกัน ได้แน่ แต่ต้องใจเย็นๆ
ขันติเข้าไว้ : เหล่ากอแห่งสมณะทั้งหลาย

ได้ัรับคำชมเชยและกำลังใจอย่างล้นหลามขนาดนี้

ผมละปลื้มใจแทนผู้เกี่ยวข้องจริง ๆ

การที่ได้เป็นพระสอนศิลธรรมนั้น พวกท่านก็ได้สมัครเข้ามาทำงานในส่วนนี้แล้ว ก็ทำไมไม่เสียสละกันบ้าง เรื่องเงินๆ นั้นก็อย่าไปหวังอะไรให้มากนักเพราะการให้ความรู้การเทศนาการเผยแผ่พระทำคำสอนของพระศาสดานั้น ก็เป็นหน้าที่ของพวกท่านโดยตรงอยู่แล้ว ที่พวกท่านทำกันอยู่อย่างนี้ไม่สมกับสมณะสารูปเลย พวกท่านทำยังกับเป็นผู้ทำงานรับจ้าง ทำยังกับไม่ใช่พระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเลย ขอให้พวกท่านทั้งหลายได้พิจารณากันด้วย

ผมอยู่เขตสิงห์บุรีสอนหนังสือเด็กจนได้ใบประกาศจากยูเนสโก้แต่มาต้องโดนวินมอไซด่าต่อหน้าเด็กเพราะไม่มีปัจจัยจ่ายค่ารถ3เดือนก็3000บาทเงิน4000บาทที่ได้มา2เดือนก็จ่ายค่าเทอมและซื้อหนังสือสอนเด็กหมด ผมทำรายงานส่งทุกเดือนและผมก็ให้ครูโรงเรียนไปส่งและถ่ายเอกสารไว้แต่พอจบปีการศึกษา2550ผมได้เงิน2เดือนเองแต่เพื่อนผมได้3เดือนส่งเอกสารพรอมกันพอไปถามพระรูปอื่นท่านบอกว่าท่านส่งทีเดียว5เดือนรวด ได้ครบแล้วแต่เพื่อนกับผมได้ไม่ครบพอไปถามมจรสิงห์บุรีกลับบอกว่ายังไม่ส่งและผมส่งย้อนหลังไปตั้งแต่วัน14/6/51ปัจจุบันก็ยังไม่ได้ผมเข็ดไปอีกนานเลยละครับเพราะโดนเขาด่าว่าไอ้พระขี้โกงมีปัญญาแต่ไม่จ่ายค่ารถผมเลยต้องเบียบเบียนขอยืมเงินโยมแม่ที่มีอาชีพรับจ้างจ่ายเขาพระต่างจังหวัดไม่มีรายได้จากไหนหรอกคับและก็เรียนด้วยเมตตาผมด้ยนะคับ

2000 มันไม่พอหรอกครับกับค่ารถในปัจจุบัน สำหรับท่านที่ได้ค่าตอบแทนภายนอกก็ขอยินดีด้วยครับ

บางคนคิดว่า พระไปเทศน์ หรือ มีกิจนิมนตอยู่แล้ว ( แต่ รูปที่ไม่ได้กิจนิมนต์ ละครับ ทำไง )

ก็เลยอยากจะให้พิจารณาให้หน่อยนะครับ

เอาล่ะนะ
เรียนท่านทั้งหลาย ที่ ชอบบ่นเรื่องเงิน ๆๆๆๆๆๆ และ ก็ เงิน เมื่อใหร่หนอ เงินจะเข้า ช้าจัง
( แล้วท่านส่งใบรายงานมาหรือเปล่าว บอกให้ส่งใบสมัครมาใหม่ ก็ ไม่พากันส่ง ที่บอกให้ส่งเพราะว่าอยากทราบจำนวนที่แท้จริงมีเท่าใหร่ มรณะภาพ ลาออก ลาสิกขา เรื่องแค่นี้ท่านก็ไม่ทำ และก็ขยันปล่อยข่าวเรื่องเงินกันจริง ๆ ว่า งบมาแล้ว คนทำงานรู้เรื่องดีครับ ถ้าเงินมา ก็จะโอนให้ท่านทันที ไม่มีดอง บางท่านคิดว่า เราเอาเงินไปดองกินดอกเบี้ย ธนาคารใหนเขาให้ดอกเบี้ยเป็นรายเดือนบ้างครับ
สำคัญมาก ๆๆๆๆๆ ใบรายงาน ก็บอกในกระดาษแล้วว่า ใบรายงานประจำเดือน ไม่ใช่ใบรายงานประจำ 2 - 3 เดือน 2 - 3 เดือนส่งทีหนึ่ง ทำแบบนี้ มันขัดความเจริญรูปอื่นนะครับ
รูปที่ส่งมาทุกเดือน แทนที่จะได้ แต่ต้องมารอ อีกรูปที่ไม่ส่งใบรายงาน เพาะการโอนเงินต้องโอนทีละมาก ๆ โอนทีละรูป คุ้มใหม กับค่าอินเตอร์เน็ตวันละ 50 บาท กับ 1 รูป ถ้าโอนวันละ 100 รูป ผมไม่เสียดายหรอกครับ เงิน 50 บาท

สำคัญเหมือนกัน กรุณาอย่าปล่อยข่าวที่มันเป็นเท็จเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับ ขอร้อง คนทำงานรู้เรื่องดีมากครับ

ช่องโหว่ที่บางรูปคิดในใจ กรณี สมมติ ว่า พระ ก. สมคมัครครูพระแล้ว มองเห็นหลวงตา แก่ ๆ 2 -3 รูป ในวัด ก๊เอาใบ สุทธิ ของท่านไปสมัครครูพระ โดยบอกว่าจะไปสอนเอง ไม่ต้องเป็นห่วง
แต่ค่าตอบแทน 2000 เป็นของตัวเอง คิดเอา ของตัวเองเดิม 2000 + กับ ที่ตนส่งไปอีก 3 รูป แต่เงินเป็นของตัวเอง 2000 x 4 เท่ากับเท่าใหร่ คิดเอา
กรณีนี้ ถ้าเราตรวจสอบมาว่าท่านทำ ท่านอาจโดนปลดจากการเป็นครูพระ และอาจโดนข้อหาทำหนังสือราชการปลอมนะครับ

สุดท้าย........... กรุณาส่งใบสมัครเป็นรายเดือนนะครับ อย่าปล่อยข่าวที่เป็นเท็จ ( มันอาบัติครับ )

เงินได้ทุกรูป หากท่านสามัคคีกันส่งใบรายงาน ครับ

การที่เราได้มาสอนเด็กก็ควรคำนึงว่าเด็กคือต้นกล้าท่จะเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในวันข้างหน้า เราไม่ควรคิดว่าปัจจัยหรือเงินทองเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการที่ได้มาเป็นครูพระก็ไม่มีใครบังคับสมัครมากันทั้งนั้น และควรสนองตอบสังคมให้มาก ๆ ด้วย เพื่ออุดมการณ์ของครูพระทุกรูปทีตั้งไว้ในใจ ขอบพระคุณมากที่เข้ามาอ่าน........ละอ่อนดอย......

ไม่รู้ว่าท่านทั้งหลายถามหาแต่เงินกลัวไม่ได้หรึอ
ปัจจัยนี้ได้อยู่แล้ว ข้อให้ใจเย็นกันหน่อยนะ ท่านท่านท่าน
ว่างว่างก็นั่งกรรมฐานบ้าง จะไม่ต้องคิดมากเรื่องปัจจัยนะท่านทั้งหลาย
ที่มีอยู่นะผมอ่านหมดแล้วมีแต่ถามหาแต่ปัจจัยอย่างเดียวจะเรียบไปไหนหรือครัยท่าน
อดหน่อยแถะ คนทำงานก็เหนื่อนะครับท่าน

งบประมาณมีมาจากกรมแล้ว ทำไมทางผู้ดูแลทำเป็นเฉยแปลกจริง ๆ แต่ก็มีผู้ที่ตั้งใจทำงานเพื่อพระศาสนาก็มี เพราะบางครั้งใช้ระบบโทรศัพท์รูปไหนขาดการติดต่อ ก็ไม่รู้เรื่อง อันที่จริงส่งเป็นหนังสือราชการมาให้จะดีกว่า นี้แหละระบบของพระบางรูปที่งานแบบนี้
ปรับปรุงได้ก็ปรับปรุงเสียเถิดครับท่านพระคุณเจ้า อะไร ๆ จะได้ดีขึ้นเหมือนดังที่เราได้พูดไป
ขออภัย บางคำอาจไม่เข้าท่า แต่จำเป็นต้องระบายมันออกมา

ประการแรกขอให้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทำงาน ของพระสอนศีลธรรมทุกรูปว่าทำงานจริงหรือไม่ ประการที่สอง เงินนิตยภัตของพระสอนศีลธรรมชุมพรเขต ๑ หลายรูปเงินโอนมายังไม่ครบทุกเดือน กรุณาช่วยประสานงานด้วยเพราะราคาน้ำมันแพง สอนเดือนละ ๒,๐๐๐ บาทแต่เสียค่าน้ำมันรถเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบกรุณาเร่งหาทางช่วยเหลือด้วย ควรให้พระสอนศีลธรรมจัดทำแผนการสอนเป็นรูปเล่ม เป็นภาคเรียน แล้วติดตามผล เพิ่มเงินให้ท่านหน่อย

ก็ทนๆ กันไปคับพระเรา อย่าว่าพระเห็นแก่เงินแก่ทองเลย พระไม่ใช่หน้าเงิน แต่บางทีเงินก็เป็นกลไกสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ ให้ไปได้ดี โดยเฉพาะขึ้นรถ พระไม่ได้ขึ้นฟรี ข้าวก็ต้องซื้อฉันที่ร้าน นานทีมีหน มีคนใจบุญถวายให้ บางรูปต้องจ้างมอเตอร์ไซร์รับจ้าง ไปกลับเป็นร้อยนะคับ อาทิตย์หนึ่ง 4 วัน ค่ารถ ค่าฉัน ท่านต้องจ่ายเท่าไหร่ เรามาพูดกันตามเหตุผลนะคับ อย่าเอาธรรมะมาเปรียบเทียบ หรือเอาสมัยพุทธกาลมาเปรียบเทียบ เพราะสมัยนั้นครูพระไม่มี โรงเรียนไม่มี เด็กเยาวชนสมัยนั้นก็ไม่น่าเป็นอย่างนี้ เราต้องพูดกันตามสถานการณ์จริงๆ

เงินเดือครูพระเมือไรจะออกสักทีดองกันไปถึงใหนกัน

เขียนโดยโต้ง อุดร เมี่อวันเสาร์ ที่ 3/4/2008

ไม่เป็นไรอดทนไว้เพี่อศาสนาของเราทุกคน

Member since:
17 April 2008
Last activity:
4 ปี 23 สัปดาห์

เห็นด้วยกับนโยบายของทางผู้ใหญ่ แต่ใคร่ขอฝากถึงเรื่องเงินงบประมาณในการช่วยสนับสนุนเพิ่มเติมให้แก่ครูพระฯเพิ่มมากขึ้นจากเดิม โดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา การปฏิบัติงาน (ขอข้อมูลได้จากครูพระฯ สถานศึกษาหรือโรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบ) และอีกประการหนึ่งอยากให้ทางผู้ใหญ่ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาสั่งการโดยตรงถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น - จังหวัด (อบต. - อบจ.) ได้จัดทำแผนงบประมาณสนับสนุนครูพระฯ และศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนา (ศพอ) ที่ทำหน้าที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ ในรูปแบบของโครงงานต่างๆ ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน ชุมชน ตลอดจนผู้นำชุมชนได้มองเห็นและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรณรงค์และส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในชุมชนมีคุณธรรมจริยธรรม เช่น อาจมีการจัดมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลที่กระทำความดีช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ บุคคลที่ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม ทำมาหากินประกอบอาชีพโดยสุจริต ฯลฯ เป็นต้น เพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นสิ่งจูงใจให้ทุกคนได้แข่งขันสร้างความดีกันในชุมชน อันจะทำให้ชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆเกิดความมั่นคงแข็งแรงที่ยั่งยืนในคุณธรรมและจริธรรมตลอดไป ทั้งนี้โดยการเชิญทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องได้เข้ามาประชุมปรึกษาและวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นต่อไป

Member since:
17 April 2008
Last activity:
4 ปี 23 สัปดาห์

โครงการครูพระฯนั้นดี แต่ผู้บริหารหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้ ไม่ค่อยจะใส่ใจดูแลในเรื่องนี้ จึงก่อให้เกิดปัญหาและการร้องเรียนขึ้น ขอให้ผู้บริหารและผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรพระสงฆ์ วงราชการ และนักการเมืองผู้บริหารบ้านเมือง ได้เข้ามาศึกษาปัญหาและสาเหตุที่เกิดปัญหาขึ้นด้วยความจริงใจ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่ โดยการออกแบบสอบถามถึงครูพระฯ ทุกรูปที่มีอยู่ 20,000 รูป ได้แสดงความคิดเห็นถึงการทำงานและปัญหาต่างๆ อีกประหนึ่งขอให้ฝ่ายที่รับผิดชอบดูแลได้ประชาสัมพันธ์และประสานข่าว ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องครูพระให้รวดเร็วและชัดเจน ก็จะเป็นผลดีต่อทุกฝ่าย แล้วปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้น แต่เท่าที่ทราบไม่ได้เป็นเช่นนั้น และก็ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความคล่องตัวรวดเร็วในการที่จะให้บริการต่อพระผู้น้อยในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในชนบทที่ห่างไกล ขอได้โปรดเห็นใจด้วยเถิด ขอขอบคุณ

 

 

โครงการครูพระฯนั้นดี แต่ผู้บริหารนั้นไม่มีความรับผิดชอบดูแล ขอให้ผู้บริหารและพระผู้ใหญ่ที่ทำหน้าที่
ดูแลในเรื่องนี้ให้ด้วย ขอให้เห็นใจพระผู้น้อยด้วย องค์กรจะไปด้วยดี ต้องมีผู้นำที่ดี มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าทีและองค์กร ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นพระผู้ใหญ่ หรือพระผู้น้อย เปรียบได้เหมือนกับฟันเฟืองของ
เครืองจักรที่จะช่วยกันทำให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า และเป็นที่ศรัทธาของหน่วยงานหรือองค์กร
อื่นๆ แต่นี่อะไรกัน เป็นองค์สงฆ์ที่ทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนา แต่ยังไม่ได้ทำหน้าที่ของตนให้ดี แล้วอย่างนี้
จะไปสอนใครได้ ในเมื่อยังสอนตนเองให้ได้ดียังไม่ได้เลย ขอฝากเรื่องนี้ให้ผู้็้หลักผู้ใหญ่ในวงการพระสงฆ์
หรือในวงการข้าราชการ นักการเมืองได้เข้ามาศึกษาปัญหา สาเหตุุของปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความจริงใจ จากการร้องเรียนของพระผู้น้อยหรือหน่วยงานอื่นที่เขาเห็นข้อเท็จจริงแล้วได้แสดงความคิดเห็น แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข องค์กรก็จะมีแต่ความเจริญตลอดไป อยากจะให้ทำแบบสอบถามถึงพระผู้น้อยที่เป็น
ครูพระทุกรูป (20,000 รูป) ได้แสดงความคิดเห็นและเสนอข้อคิดเห็น เพื่อนำมาเปรียบเทียบปรับปรุง แก้ไขปัญหาจากข้อมูลที่พระผู้ใหญ่หรือผูู้็บริหารที่มีอยู๋ (อาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงเสมอไป)
ท่านว่าจริงหรือไม่? ไม่ใช่ปล่อยให้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นอยู่เช่นนี้ตลอดไปจะไม่เป็นผลดีต่อองค์กรเลย
และปัญหาก็จะเกิดขึ้นโดยไม่รู้จักจบสิ้น

เงินเดือนครูพระตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคมหายไปไหนทำไมไม่เข้าสักที เงินเดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมกว่าจะได้ ยากๆๆๆๆๆๆๆๆแสนที่จะยาก ยิ่งเงินเดือนของฆราวาสซะอีก วอนช่วยแก้ไขด้วย

ผมติดตามดูพระลูกเป็นครูพระเห็นว่าท่านตั้งใจและภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของครู แต่ผมก็รู้สึกสงสารพระลูกที่ต้องจ่ายเงินค่าพาหนะไปสอน ซึ่งถ้าเป็นชาวบ้านปกติที่มีงานมีเงินเดือนก็คงไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ แต่ผมเห็นพระลูกของผมต้องควักเงินจากตู้บริจาคเพื่อไปสอน ซึ่งเงินในตู้บริจาคนั้นต้องจ่ายเป็นค่าน้ำค่าไฟของวัด บางเดือนต้องมาขอเงินโยมพ่อเอาไปจ่าย ท้ายนี้ผมหวังว่าทางมจร.จะกรุณาเห็นใจพระ จ่ายเงินให้ตรงเวลาทุกเดือนไป เหมือนที่ท่านและคณะทำงานได้รับเป็นประจำทุกเดือน ท่านควรเอาใจเค้ามาใส่ใจเราบ้าง ถ้าท่านทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแต่ไม่ได้รับเงินเป็นเวลาสามเดือนสี่เดือน ท่านจะอยู่ได้รึป่าว? กรุณาตอบมาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณ

Member since:
6 October 2007
Last activity:
3 ปี 7 สัปดาห์

หลงไปเจอในเว็บกรมการศาสนา
ไม่รู้เกี่ยวกันหรือปล่าว

รายละเอียดการส่งมอบงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

รู้สึกว่าจะลำบากกันมากนะครับโครงการนี้เนี่ย
ถ้ามจร.ทำไม่ดีอาจจะเป็นโครงการที่ล้มเหลวอีก

เป็นกำลังใจให้ก็แล้วกัน
ไม่สามารถแสดงภาพ “http://www.f0nt.com/forum/Smileys/iannnnn/42.gif” เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาด

แล้วอย่างนี้จะเผยแพร่สู่ศาสนาทีเขาเงินหนาได้อย่างไร...เงืนเดือนนะไม่สำคัญหรอก แต่ค่าพาหนะและสื่อการสอนเนี่ยจำเป็นต้องใช้เงิน

ท่านผู้บริหารท่านจะเห็นแก่ตัวไปถึงไหน พระหลายรูปที่เข้าไปสอนศีลธรรมในโรงเรียนบางที่โรงเรียนก็อยู่ไกล้วัดบางที่ก็ไกลวัดฉนั้นปัจจัยเป็นสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อน ท่านอย่าคิดว่าพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเห็นแก่เงินเลย การขับเคลื่อยทุกอย่างต้องใช้ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นสื่อการสอน
การเดินทางไปสอน แล้วถามว่า 2,000 พอมัยมันไม่พอครับ เพราะว่าไม่จ่ายเลย กระผมว่าโอนให้หน่วยงานที่มีความสามารถเขาดูแลเถอะครับจะได้ไม่มีปัญหาเหมือนตอนนี้ ขอบคุณครับ

น่าเห็นใจ

อาตมาไม่เคยได้รับการติดต่อให้ไปอบรมโครงการครูพระเลย สอนมาหลายปีแล้ว พอมีข่าวก็ไปติดต่อที่ จอ.ท่านก็บอกว่าเต็ม แต่ในเขตที่สอนกันทราบว่ามีครูพระหลายรูป แต่ท่านไม่ได้สอน ก็ได้เงินเดือน ก็คิดไว้ว่า เดือนพฤษภาคม ปี2551ก็จะไปสอนเป็นปีสุดท้าย เพราะทำไปแล้วไม่มีกำลังใจที่จะทำต่อ มันท้อจริงๆ ถ้ามีค่าใช้จ่ายบ้างก็ยังดี ขอขอบคุณ 0846342991 ครูพระที่ไม่มีใครเห็น

เงินค่าตอบแทนไม่รู้อยู่ไหนทำไมไม่จ่ายซะที เฮ้อ...

แล้วอย่างนี้จะไปเผยแผ่ได้เหมือนกับศาสนาอื่นเขาได้อย่างไร....

อยากรู้จังเลยว่าเมื่อไหร่เงินนิยภัตจะเข้าสักที นี้ก็ ๕ เดือนแล้วนะ ที่ลพบุรีเขาได้บ้างแล้วแต่ชัยนาทยังไม่มีเลย.....ไม่รู้ว่าผู้รับผิดชอบทำอะไรกันอยู่........ ทำไมบางจังหวัดก็ได้รับ บางจังหวัดก็ไม่ได้รับ เพราะอะไรกัน

นิตยภัตพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน นั้น ได้ข่าวจะโอนไปให้อีกฝ่ายโอนไปทางโน้นทีทางนี้ที ถ้าไม่มีความพร้อมจะทำโครงการนี้ทำไม อยากจะให้มีทาง มจร.รับผิดชอบไปโดยตรง และก่อนถึงสิ้นเดือนสัก ๕ วันให้พระสอนศีลธรรมรายงานการสอนนั้นส่งโดยตรงต่อทาง มจร.ได้หรือไม่ใครรายงานมาก็โอนเงินให้เขาไป ไม่ดีกว่าหรือครับ

มนัสการครับท่านที่เกี่ยวข้อง เรื่องมีอยู่ว่ากะผมอยู่จังหวัดอ่างทอง เขตวิเศษชัยชาญ เวลารายงานการสอนนั้นทางสนง.จร.จัหวัด บอกให้รายงานตรงถึงเขา แต่พอเอาเข้าจริงให้รายงานต่ออำเภอ แล้วอำเภอจะรายงานต่อไปจังหวัด จังหวัดรายงานต่อไปอีก กว่าจะได้รับนิตยภัตแทบแย่ ค่ารถเขาก็ทวง ไหนจะทำสื่อสอนอีก ทำไมไม่ให้รายงานตรงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายนิตยภัตละครับ ทางจังหวัดบอกว่าถ้ายังส่งไม่ครบทุกรูปในจังหวัดก็เบิกจ่ายให้ไม่ได้ และเห็นทางอำเภอบอกว่าให้ส่งรายงานภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน แล้วทางโรงเรียนเขาจะทำให้หรือเพราะว่ามันยังไม่สิ้นเดือน(นี่คือระบบของข้าราชการ) ระบบที่จะให้รายงานการสอนส่งก่อนสิ้นเดือนนั้นเป็นระบบงานของพระเป็นระบบที่แย่มาก ไม่ทราบว่าทางท่าน มจร. ออกคำสั่งมายังไงกันแน่ ช่วยแจ้งให้ทราบด้วย

เรื่องค่านิตยภัตร นั้นผมว่าคงไม่ได้รับแน่ครับ ที่ดูๆอยู่ ก็ไม่เห็นมีความคืบหน้าเลย ทั้ง มจร.เองไม่เห็นอะไร ไม่มีการแจ้งให้ทราบกัน ในครูพระศีลธรรม ไม่เห็นมีคนประสานงาน บอกกล่าวกันเลย เงียบ ไม่ได้เรื่องแหละครับ ถ้าเป็นอย่างนี้ ผมว่าคงไม่รอดครูพระสอนศีลธรรม ไม่มีใครที่อยากจะทำงานด้วยไม่มีแรงจูงใจละครับ แล้ว คนที่ทำโครงการนี้ละ ไม่เห็นว่าอะไรเลย เงียบไปเฉย เป็นอย่างเดิมก็ดีแล้วทำอะไรให้มันยุ่งยาก แล้วปํญหาเกิดใครรับผิดชอบครับ ท่านทั้งหลาย

อยากจะทราบว่า มจร. วิทยาเขตพะเยาห้องเรียนวัดพระแก้วเชียงรายเป็นผู้ดูแลเรื่องครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณมาก็หลายเดือนแล้วแต่ไม่เห็นโอนให้ซักกะที
โทรไปถามพระผู้ดูแลก็บอกว่าอาทิตย์หน้าๆๆๆๆๆๆๆ ตลอด สงสัยว่าดอกเบี้ยในธนาคารคงจะพุ่งขึ้นเป็นแสนแล้วมั้งครับ พระครูผู้สอนเขาเดือนร้อนกันมากแต่ทางผู้ดูแลกลับไม่เห็นความสำคัญเลย
สอนนักเรียนมาจนปิดเทอมแล้วนะครับ จังหวัดอื่นๆเขาโอนเข้ากันหมดแล้ว มจร.เชียงรายมัวทำอะไรกันอยู่ครับ

จะย้ายพระสอนศีลธรรมไปขึ้นกับหน่วยงานใด ก้อควรมีหนังสือมาแจ้งให้ทราบบ้างซิครับ ตอนนี้สอนมาได้ 4 เดือนแล้วก้อยังเงียบอยู่ต่อไป เวรกรรมจริงๆ

จบจาก มจร.ครับ รุ่นที่ ..../... ทำใจไว้แล้ว ที่ครูพระฯ ไปอยู่ในความดูแลของ มจร. ยังไงมันต้องมีปัญหาแน่นอน ทั้งเรื่องนิตยภัตร การบริหารกิจการ และวิชาการ เพราะทางคณะผู้บริหาร มจร. ก็กำลังวุ่นๆ อยู่กับปัญหาภายในกัน แล้วท่านทั้งหลายจะจัดสรรเวลาลงมาดูแลกิจกรรมครูพระฯ ได้อย่างดี และบริหารได้อย่างโปร่งใสแค่ไหน ก็จะคอยเบิ่งครับ ก็คงจะอาศัยพระคุณเจ้าฯ ผู้เป็นผู้ประสานงานในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาช่วยเป็นไม้เป็นมือ เป็นปากเป็นเสียงให้แหละครับ.. Up Up Up
ทัมจัยครับ

เห็นด้วยกับท่าน มั่วตลอดว่าโอนไปให้ มจร มีแต่ความล้าช้า แล้วจะโอนไปให้ มจร อีกเฮ้อ หน้าเบื่อ นี่ก็เกือบจะครบเทอมแล้วนิตยภัตรยังไม่เห็นโผล่เลย พูดก็พูดเถอะเรื่องเงินทุนเรียน จำนวน 20,000 บาท ที่พระนิสิตทำเรื่องขอไปเห็นว่าทางรัฐฯ ได้จัดการโอนไปที่ มจร แล้วเพื่อจะได้จัดสรรให้พระนิสิต แต่มี มจร บางจังหวัดกลับถือโอกาสหักไปซะเฉยตั้ง 5,000 บาท โดยไม่มีการแจ้งให้พระนิสิตทราบ ทั้งๆ ที่เวลาทำเรื่องส่งก็พระนิสิตทำเอง ท่านพระอาจารย์ พระธรรมโกศาจารย์ครับ ช่วยกรุณาปรับปรุง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บ้างเถอะนะขอรับ อายสถานศึกษาของฆารวาสเค้าจริงๆ อ๋อ มจร ที่ว่านี้อยู่ภาคเหนือตอนบนนะครับ

ไม่รู้ว่าสังกัดไหนกันแน่ ไม่รู้จะเปลี่ยนทำไม ถ้าทำงานกันยังงี้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนมาแล้ว ยังไม่รู้เลยว่า ทำงานให้กับใคร มีแต่บอกให้สอนไปเรื่อยๆ แต่ก็เสียใจอยู่อย่าง ที่มีข่าวว่า มจร.เป็นผู้รับผิดชอบ ก็รู้ว่ากันอยู่แล้วว่า มจร. งานล่าช้าขนาดไหน

ตอนนี้เป็นสังกัดของ ม.จ.ร พระเหมือนกันแล้วไม่รู้ว่าเสียใจหรือดีใจดีแต่ก็คงช้าเหมือนเดิม รูปไหนไม่ใช่พระนิสิตคงต้องเตรียมตัว.....?........

ตอนนี้ปีงบประมาณใหม่มาหรือยังครับผมก็ไม่รู้จะตอบครูพระท่านยังไงเมื่อท่านถามถึงเรื่องนิตยภัตร ( เงินค่าตอบแทน ) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี50 แล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีมารายงานไปที่ มจร.แล้วก็เงียบมีแต่แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่รายงานมาเท่านั้น อย่าให้เป็นเหมือนที่ผ่านมาเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็น สพท . สน.วัฒนธรรม ท้ายที่สุดก็ ไม่มีความคืบหน้า เมื่อโทรศัพท์ไปสอบถามก็ถูกตวาดมาทั้งๆที่เราก็ถามไปแบบสุภาพที่สุดเมื่อเคยใช้อารมณ์ มีคนที่คุ้นเคยกันบอกว่า งานของพระ .. งานของลูกเสือ เหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องล้าช้า เพราะพระท่านก็ไม่กล้าที่จะไปทวงท้ายที่สุดเมื่อถามจี้ไปจริงๆข้าราชการ ( ข้าราชกวน ) เหล่านั้นก็แอ๊บแบ้ว! ไปตามๆกัน ท้ายที่สุดพระก็เบื่อไม่อยากที่จะทำงาน แต่ทั้งนี้มิใช่ว่าท่านไม่ศัทธาที่จะเผยแผ่ ( แต่เรื่องเงินก็สำคัญ 2000 ที่ได้มาแสนยาก )

เพราะเหตุว่าพระท่านได้มีสนามในการแสดงธรรมตามหน้าที่ของท่านที่ควรจะทำอยู่แล้ว แต่ถ้าจะให้ดีสำรับพระ ควรให้ท่านได้สิทธิพิเศษเยี่ยงอย่างข้าราชการบ้างเมื่อท่านต้องการก็แล้วกัน

ได้ข่าวว่าตอนนี้งบประมาณ เงินเดือนครูพระโอนไปอยู่กับ ศธ แล้วและการที่ได้ไปขึ้นอยู่กับ ศธ
ซึ่งมีหน้าที่จัดการเรียนการสอนโดยตรงนั้น อาจจะทำให้เงินเดือนครูพระเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งถ้าเป็นไปได้ตามนั้นจริง ๆแล้วผมขออนุโมทนาสาธุกับครูพระทั้วประเทศเลยครับ เพราะผมรู้ดีว่าเงินแค่ 2,000
นั้นไม่พอแน่นอนไหนจะต้องเสียค่ารถไปสอน บางที่ก็ต้องค่าสื่อสอนเด็ก โดยเฉพาะวัดที่อยู่ไกล ๆ
ลำบากมาก ขอนิมนต์พระธรรมโกศาจารย์ในฐานะเป็นประธาน โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ช่วยพิจารณาเรื่องนี้ด้วย นะครับ ช่วยครูพระทั่วประเทศด้วยครับ ขอบคุณครับ

ที่จังหวัดเลยยังไม่ได่รับค่าตอบแทนเลย
อยากถามว่าเมื่อไหรจะให้

เรื่องเงินเป็นเรื่องเล็กๆเลยครับถ้าอ่านเรื่องนี้-------------โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง (ใช้ชื่อวัดเป็นชื่อโรงเรียน เช่าที่วัดอยู่ )เมื่อเทอมที่แล้วเปิดโรงเรียนให้ครูพระเข้าไปสอน ดีใจครับ แต่เทอมนี้--เปิดเรียนมานานแล้วก็ยังไม่ให้ครูพระเข้าไปสอนโดยแจ้งเหตุว่ายังไม่มีชั่วโมงสอนให้ครูพระ แต่มีชั่วโมงสอนให้คนจากมัสยิดเข้าไปสอนนักเรียนมุสลิม ผู้บริหารโรงเรียนก็เป็นชาวพุทธนะ แต่ไม่ปกป้องและรักษาสิทธิของนักเรียนพุทธ เศร้าครับ---อยู่ในกรุงเทพแท้ๆแต่เราได้รับการปฏิบัติเยี่ยงชนกลุ่มน้อยมานานแล้ว และดูเหมือนจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนาน

เรื่องครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนนั้นดีมาก แต่โรงเรียนไม่ค่อยให้ความร่มมือเลยทำไงดี

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทำงานหนักพอสมควร แต่ได้รับเงิน 2000 บาทต่อเดือน เมื่อเทียบกับค่าจ้างงานข้าราชการทั่วไป จะใช้พระทั้งที่ควรเพิ่มเงินให้ด้วย และที่สำคัญเงินเดือนยังออกช้า บางที่ สองเดือนออกที ก็มี ยังประชุมควรจะพูดเรื่องหญ้าปากคอกด้วย