โอวาท ๓

เรื่องโอวาท  ๓           โอวาท ๓  ของพระพุทธเจ้า คือ   ไม่ให้ทำความชั่ว , ให้ทำแต่ความดี หรือ บำเพ็ญแต่ความดี  และ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ปราศจากเครื่องเศร้าหมอง  ( ที่มีโลภ  โกรธ  หลง ) เป็นต้น     โดยครูอธิบายว่า             ๑. การไม่ทำชั่ว  การไม่ชั่วทุกอย่างเป็นโอวาทข้อที่ ๑ ใน ๓ ข้อ เป็นคำสอนที่สำคัญของพระพุทธเจ้า ที่นักเรียนควรนำไปปฏิบัติ ซึ่งหมายถึง เบญจศีล          เบญจศีล คือ ศีล ๕ ข้อ ที่นักเรียนควรรักษาเป็นประจำทุกวัน คือ                              ๑. ไม่ฆ่าสัตว์  ไม่ทำร้ายสัตว์ ไม่รังแกสัตว์                   ๒. ไม่ลักขโมย                   ๓. ไม่แย่งชิงของรักของผู้อื่น                   ๔. ไม่พูดปดหรือพูดโกหกหลอกลวง                   ๕. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาและสิ่งเสพติดทุกประเภท          ศีลทั้ง ๕ ข้อนี้ เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ ถ้านักเรียนปฏิบัติได้จะมีความสุข มีคนรัก คนชอบ อยากคบหาเป็นเพื่อนเสมอ                    ๒.  ทำความดี การทำความดีเป็นโอวาทข้อที่ ๒ ใน ๓ ข้อ เป็นคำสอนที่สำคัญของพระพุทธเจ้าที่นักเรียนควรนำไปปฏิบัติ ซึ่งหมายถึง เบญจธรรมและหลักธรรมอื่น ๆ                 เบญจธรรม คือ ข้อควรปฏิบัติ ๕ ประการ คือ                       ๑. ความเมตตากรุณา                      ๒. การประกอบอาชีพสุจริต                      ๓. ความสำรวมในกาม พอใจ และยินดีในของของตน                     ๔. มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง และจริงใจ                      ๕. รู้สึกตัวอยู่เสมอมีสติสัมปชัญญะ           เบญจธรรมเป็นข้อควรปฏิบัติให้เกิดมีขึ้นในตัวของเรา           การทำความดีนอกจากเบญจธรรม ๕ ข้อแล้วยังมีหลักธรรมข้ออื่น ๆ อีก ซึงจะกล่าวในโอกาสต่อไป เช่น                   ๓ . การชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ปราศจากเครื่องเศร้าหมอง    คือ  ไม่มีความโลภ   ไม่โกรธ   ไม่หลง   เป็นต้น                   โดยครูยกตัวอย่างคนที่มีความโลภ   มีความโกรธ   มีความหลง  มีโทษอย่างไร   และเปรียบเทียบให้นักเรียนได้เห็น ความเป็นผู้ที่ไม่มีความโลภ   ไม่โกรธ   ไม่หลง  มีคุณประโยชน์อย่างไร  

เป็ความคดที่ดีค่า

เป็นเนื้อเรื่องที่ละเอียอดมากคะเหมาะสำหรับทำชิ้นงานอิอิ