"พระราชสีมาภรณ์" พระธรรมกถึกโคราช

พระราชสีมาภรณ์ เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่งของเมืองนครราชสีมา
ที่ครองเพศบรรพชิตอย่างสมถะ ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา
รักษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด

เป็นปูชนียบุคคลที่สาธุชนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาอย่างยาวนาน

ปัจจุบัน พระราชสีมาภรณ์ หรือหลวงพ่อนวล เขมสัจจวาที สิริอายุ 70 ปี พรรษา 49
ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

อัตโนประวัติ มีนามเดิมว่า นวล เขมสันเทียะ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์
2481 ณ หมู่ที่ 4 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โยมบิดา-มารดาชื่อ นายแบบ
และนางหมิ เขมสันเทียะ มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน

ในช่วงวัยเยาว์ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จากโรงเรียนประชาบาลบ้านโคก
ต.สายออ อ.โนน ไทย จ.นครราชสีมา

เมื่อ อายุ 16 ปี ได้เข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2497
วัดโคกสวาย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โดยมีพระมงคลสีหราชมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
เป็นพระอุปัชฌาย์

ในระหว่างเป็นสามเณร สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ ณ
สำนักศาสนศึกษาวัดบึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

กระทั่ง เมื่ออายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่
13 พฤษภาคม 2502 ณ พัทธสีมาวัดบึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โดยมีพระมงคลสีหราชมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นพระอุปัชฌาย์

ภายหลังอุปสมบท ท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างมุ่งมั่น พ.ศ.2519
สามารถสอบได้เปรียญธรรม 7 ประโยค ณ สำนักศาสนศึกษาวัดบึง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2519 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึง พ.ศ.2524
เป็นเจ้าคณะตำบลโพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา พ.ศ.2525 เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2529
ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2534 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบึง
และดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบึง

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2535 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ
ในราชทินนามที่ พระกิตติรามมุนี

พ.ศ.2546 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่
พระราชสีมาภรณ์

ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบึง พระราชสีมาภรณ์ได้พิจารณาเห็นว่า
วัดบึงเป็นวัดเก่าแก่ เสนาสนะสิ่งก่อสร้างต่างๆ ชำรุดทรุดโทรม

พระคุณท่านจึงดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์
และทำการก่อสร้างถาวรวัตถุขึ้นใหม่หลายสิ่ง ทั้งในวัดและนอกวัด ดังปรากฏเป็นรูปธรรม
จนวัดมีความเจริญงอกงามสมบูรณ์ทั้งในด้านการปกครอง การศึกษาเผยแผ่
และสาธารณูปการ

พระราชสีมาภรณ์ เป็นพระธรรมกถึก วิทยากร ปาฐกถา บรรยายธรรม
เป็นนักอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ภาพจิตรกรรม และอีกหลากหลาย

อีกทั้งสร้างคุณูปการมากมายให้แก่คณะสงฆ์และชาวเมืองโคราชนานัปการ

สำหรับคำสอนที่พระเดชพระคุณพร่ำเน้นสั่งสอนญาติโยมทั่วไปคือ "ให้ทุกคนทำความดี
ละเว้นความชั่ว ให้มีความอดทนอดกลั้น ให้มีความละอายต่อการกระทำชั่ว"
ที่เน้นหนักเป็นพิเศษ คือ ให้มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและครูบาอาจารย์

แม้วัยล่วงเลย 70 ปี
แต่พระราชสีมาภรณ์ยังให้คำสั่งสอนอบรมศีลธรรมแก่ประชาชนที่มาทำบุญฟังธรรม
ที่วัดมหาวนาราม ทุกวันธัมมัสวนะ ก่อนทำวัตรสวดมนต์
และยังดำเนินการอบรมศีลธรรมแก่เยาวชนนักเรียนและประชาชน
เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและทุกวันพระเป็นประจำ

พระเดชพระคุณ พระราชสีมาภรณ์ ท่านจึงเป็นพระที่มีแต่ให้
จึงนับเป็นมงคลอย่างยิ่งสำหรับผู้คนที่ได้สัมผัสใกล้ชิดและได้รับฟังคำสั่งสอนจากตัวท่าน

ที่มา: 

ข่าวสด

ความคิดเห็น

อยากทราบชื่อพระพุทธรูปประจำจังหวัดโคราชค่ะ

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • Allowed HTML tags: <p><a><u><i><b> <em><strike><img> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><blockquote><div>
  • *การขึ้นบรรทัดใหม่ : ถ้าข้อความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด กด Enter หนึ่งครั้ง, ถ้ายาวเกิน 1 บรรทัด กด Enter สองครั้ง เพื่อให้มีช่องว่างระหว่างย่อหน้า ให้อ่านง่ายขึ้น - มีวรรคตอน อย่าเขียนติดกันเป็นพืด* :(

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ารูปแบบอินพุต

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.